Identiteit

De vier Scholen van Oranje zijn protestants-christelijke scholen. Het doorgeven van die identiteit en levensvisie aan de leerlingen was al het vertrekpunt bij de oprichting van de Vereniging Een School met de Bijbel te Dordrecht. De identiteit, zoals vastgelegd in de statuten van de vereniging, vinden we terug in de in 2002 geactualiseerde verenigingsgrondslag:

Grondslag is de Bijbel als het geïnspireerde Woord van God. Richtinggevend voor al het werk is het Evangelie van Jezus Christus, dat de mens roept tot dienst aan God en dienst aan de medemens, waarbij Jezus de weg tot zaligheid is.

Onze leidraad is dus de Bijbel en wat deze ons zegt over Gods liefde, liefde voor onze naaste, de tien geboden en het goed rentmeesterschap. Medewerkers onderschrijven deze identiteit en laten dit ook in hun houding en dagelijks werk zien.

Ondanks afnemend kerklidmaatschap zoeken mensen naar zingeving. Ook voor hun kinderen. Onze scholen geven een invulling aan deze behoefte. Leerlingen van alle gezindten zijn welkom, zolang zij en hun ouders onze identiteit respecteren. Wij verwachten dat leerlingen meedoen met activiteiten die een uiting zijn van onze identiteit.