Inrichting van het onderwijs

De Scholen van Oranje geven door verschillende accenten te leggen hun eigen kleur aan het onderwijs, maar in de basis zijn er veel overeenkomsten.

  • Alle scholen werken met het leerstofjaarklassensysteem, waarbinnen naar tempo en niveau gedifferentieerd wordt.
  • Binnen ons samenwerkingsverband, Passend Onderwijs Dordrecht, ┬áis de afspraak dat we HGW (Handelings Gericht Werken) werken. Dit betekent dat er standaard op drie niveaus gewerkt wordt. Daar waar zich problemen voordoen betrekken de scholen ouders en leerlingen nauw bij een eventueel plan van aanpak.
  • Kinderen die aan de onder- of aan de bovenkant uitvallen, krijgen binnen de groep extra hulp. Zij krijgen bijvoorbeeld een verlengde instructie of extra oefening op de computer. Daarnaast biedt de leerkracht extra verdiepingsstof aan de meer begaafde leerling.
  • Op de vier scholen wordt opbrengstgericht gewerkt. Wij besteden zo de nodige aandacht aan de opbrengsten van ons onderwijs, hoewel het leerproces vaak veel belangrijker is dan het uiteindelijke product.
  • Individueel, zelfstandig werken en samenwerken krijgen de nodige aandacht. Kinderen moeten leren om zelfstandig taken uit te voeren, maar in de huidige maatschappij is het van groot belang dat kinderen ook weten hoe ze moeten samenwerken en zich in een groep moeten opstellen.
  • Burgerschapsvorming krijgt op allerlei vlakken en binnen de verschillende vakken gestalte, want met ons onderwijs staan we niet naast, maar in de maatschappij.