Klachten

Als u klachten hebt over de gang van zaken op een van de scholen, meldt u deze aan de groepsleerkracht van uw kind. Als dat overleg naar uw mening te weinig oplevert, kunt u contact opnemen met de schooldirecteur. Vindt u hier naar uw opvatting onvoldoende gehoor, dan kunt u uw klacht bij voorkeur schriftelijk voorleggen aan de directeur-bestuurder van de Scholen van Oranje. In het klachtenprotocol en de officiële klachtenregeling leest u over de te volgen stappen.

Schoolcontactpersoon
Wordt uw klacht door deze mensen niet naar behoren behandeld, dan kunt u zich wenden tot de schoolcontactpersoon van de school in kwestie. (De schoolcontactpersoon staat vermeld in de schoolgids.) De schoolcontactpersoon is een luisterend oor en kan informeren over de te nemen stappen en u doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon.

Vertrouwenspersoon
Zijn er klachten die zeer discreet behandeld moeten worden, dan wendt u zich tot de directeur, de schoolcontactpersoon en/of de vertrouwenspersoon van buiten de school, benoemd door het bestuur. De externe vertrouwenspersoon gaat na of er door bemiddelen een oplossing bereikt kan worden, of dat de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht of het doen van aangifte, waarin hij de klager kan bijstaan. De vertrouwenspersoon kan doorverwijzen naar opvang- en zorginstanties, de klachtencommissie of het bestuur.
Onze externe vertrouwenspersoon is mevrouw R. Driesprong; haar telefoonnummer is: 078-6163813 en haar mailadres: vertrouwenspersoon@scholenvanoranje.nl

Regionale klachtencommissie/vertrouwensinspecteur
Er is een regionale klachtencommissie voor alle Scholen van Oranje die de klacht onderzoekt en het bestuur hierover adviseert.
De vertrouwensinspecteur is aangesteld door de onderwijsinspectie en vervult een klankbordfunctie voor leerlingen en personeelsleden die slachtoffer zijn van seksuele intimidatie. Vertrouwensinspecteurs adviseren over de te nemen stappen en verlenen bijstand bij het zoeken naar oplossingen.

Vertrouwensinspecteur ongewenste intimiteiten
Meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900 – 111 31 11 (lokaal tarief)

Landelijke klachtencommissie voor het christelijk onderwijs
Raamweg 2  Postbus 82324
2596 HL Den Haag 2508 EH Den Haag
Telefoon: 070 – 386 16 97 (9.30-15.00 uur); fax: 070 – 302 08 36; e-mail: info@klachtencommissie.org of info@kringenrechtspraak.org
www.klachtencommissie.org of www.kringenrechtspraak.org

Zedenmisdrijf
De wet verplicht personeelsleden om het bestuur onmiddellijk te informeren als zij – op welke manier dan ook – informatie krijgen over een mogelijk zedenmisdrijf, gepleegd door een medewerker van de school jegens een minderjarige leerling. Het bestuur heeft de plicht om dan in alle gevallen aangifte te doen bij de vertrouwensinspecteur. De externe vertrouwenspersoon heeft die meldplicht niet, maar kan de klager bijstand verlenen bij het doen van aangifte bij politie of justitie.