Kwaliteit

Kwaliteit bieden is de beste waarborg voor ons bestaan. Met ons kwaliteitsmodel brengen we interne en externe processen op school- en bovenschools niveau in kaart. Analyse van deze processen en resultaten maakt duidelijk wat we kunnen borgen en verbeteren. Natuurlijk koppelen we dat aan andere indicatoren, zoals de inspectieverslagen, eigen waarnemingen en enquĂȘtes onder ouders en personeel. We communiceren eenduidig, transparant en overzichtelijk over de voortgang van de verbeterpunten naar de ouders en het bestuur.

Zowel op school- als op bovenschools niveau werken we met kwaliteitskaarten. Hierop staan de kwaliteitscriteria en competenties die wij hanteren. Op de centrale kwaliteitskaart op bovenschools niveau staan de gemeenschappelijke criteria, die alle scholen hanteren.

Beleidsvelden
Het beleid in onze organisatie is verdeeld over een aantal beleidsvelden. Alle beleidsvelden bij elkaar vormen de totale organisatie. Deze beleidsvelden komen overeen met de beleidsvelden waarop de inspectie de scholen beoordeelt. Aan de ontwikkelpunten wordt dan zodanig gewerkt (competentieontwikkeling, herkenbare en controleerbare afspraken), dat de kwaliteit zo goed mogelijk wordt.

We onderscheiden de volgende beleidsvelden:

Identiteit
Kwaliteitszorg
Toetsinstrumenten
Leerstofaanbod
Leertijd
Pedagogisch klimaat
Didactisch handelen
Leerlingenzorg
Schoolklimaat
Opbrengsten
Professionalisering
Interne en externe communicatie
Contacten met ouders
Inzet van middelen
Schooladministratie/procedures
Schoolleiding
Integraal personeelsbeleid