Passend onderwijs

Per 1 augustus 2014 wordt passend onderwijs ingevoerd op alle basisscholen in Nederland. Het kabinet wil dat zo veel mogelijk kinderen naar een gewone school in de buurt kunnen gaan. Passend onderwijs beoogt elk kind op die school te plaatsen die het best past bij zijn of haar mogelijkheden. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.

  • Per school is vastgesteld welke kinderen wel en welke niet binnen het onderwijskundig systeem geplaatst kunnen worden. (In een schoolondersteuningsprofiel (SOP) wordt vastgelegd welke ondersteuningsmogelijkheden de scholen bieden.) Kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, worden begeleid naar een juiste voorziening. Dit is de zorgplicht van de scholen.
  • Alle scholen beschikken over een volledig ge├»ntegreerde methode voor sociale-competentieontwikkeling. In een leerlingvolgsysteem leggen we de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen structureel vast. Na analyse van die ontwikkeling kunnen we waar nodig vervolgacties ondernemen. De schoolteams zijn in staat om een integrale aanpak voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen te kiezen.
  • We besteden speciale aandacht aan pesten.
  • ICT-onderwijs maakt integraal onderdeel uit van het onderwijsconcept. Het ambitieniveau voor het gebruik en de implementatie van ICT-voorzieningen ligt hoger dan bovengemiddeld.De computer is uitgegroeid tot een volwaardig leermedium. De ICT-specialisten houden zich slechts bezig met de optimale onderwijskundige implementatie, waardoor wij voorlopers zijn in de regio. Personeel wordt op ICT-gebied opgeleid.