Medezeggenschap

Ouders zijn nauw betrokken bij de gang van zaken op de scholen en in de vereniging: in praktische zin in de ouderraden en meer beleidsmatig in de (Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad.

MR
Elke school heeft een eigen Medezeggenschapsraad (MR) die opbouwend en kritisch meedenkt over het beleid en de schoolontwikkeling. De MR bestaat uit drie ouders en drie medewerkers van de school. De leden (personeel en ouders) zijn gekozen. De directeur is als adviseur aan de MR verbonden. De Wet medezeggenschap op scholen regelt wat de taken en bevoegdheden van de MR zijn. Deze zijn vastgelegd in een reglement.

GMR
Op bovenschools niveau heeft de vereniging een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR bespreekt bovenschoolse zaken die van gemeenschappelijk belang zijn voor de vier scholen van de vereniging. De GMR bestaat uit afvaardigingen van de MR’en van de vier scholen. Iedere school vaardigt twee leden van de MR af: één leerkracht en één ouder.

Ouderraden
Op elke school is ook een ouderraad actief. Idealiter is er uit iedere groep een ouder vertegenwoordigd in de ouderraad. De raad ondersteunt vooral bij de dagelijkse gang van zaken in de school en bereidt feesten en sportactiviteiten voor. Een afgevaardigde van de schoolleiding woont de vergaderingen bij.