Organisatiebeleid

Het bestuur heeft voor de periode 2017-2022 een strategisch beleidsplan (SBP) geformuleerd. Het SBP geeft de hoofdlijnen weer van het bestuursbeleid en de strategische keuzes daarbinnen. De richting en de uitgangspunten gelden voor onze hele organisatie: bestuur, directie, teams, ondersteunend personeel en medezeggenschapsraden. Van de bestuurskamer tot op het schoolplein.

Het SBP is het referentiekader voor de beleidsvoorbereiding, -ontwikkeling, -uitvoering en -evaluatie binnen de vereniging. We zullen bestuursbesluiten, operationele plannen en resultaten steeds toetsen aan dit SBP.
Aan de hand van de verschillende beleidsthema’s geven we aan wat onze doelstellingen zijn voor de komende jaren. De beleidsthema’s die we beschrijven, zijn: identiteit, personeel en organisatie, financiën, huisvesting, communicatie en kwaliteit. Het zijn ook deze thema’s die voor het bestuur leidend zijn bij het ontwikkelen van managementrapportages.

Ons directieteam bepaalt in de operationele plannen en (deel)beleidsplannen hoe het SBP wordt uitgevoerd en hoe de werkzaamheden vorderen in de loop van de tijd. Alle onderliggende plannen moeten voldoen aan de indicatoren die in het strategisch beleidsplan zijn beschreven. Het is de taak van het bestuur om dit te checken.

Download het SBP

We nodigen u van harte uit om ons aan te spreken op de voortgang van het SBP.