Visie

Een samenvatting van onze visie leest u hier. De volledige tekst staat in het strategisch beleidskader.

Professionele organisatie
De vereniging wil professioneel zijn in alle opzichten. Wij geven de professionele organisatie vorm door goed om ons heen te kijken. Kritisch en open kijken wij naar ontwikkelingen binnen onze beleidsterreinen. Op basis daarvan zetten wij onze strategische koers voor de toekomst uit.

Kansen voor talenten
Het ontwikkelen van talenten staat centraal, zowel voor leerlingen als voor werknemers. We willen iedereen in zijn waarde laten; niet iedereen hoeft in hetzelfde goed te zijn. Wij willen ruimte geven voor verschillen tussen de scholen, waaronder andere vormen van onderwijs, zodat de eigen onderscheidende identiteit inhoud kan krijgen.

Respectvolle en veilige omgeving
Wij bieden een veilige omgeving waarin leerlingen en medewerkers respectvol met elkaar omgaan. We maken heldere afspraken: zeg wat je doet en doe wat je zegt. Kinderen en volwassenen kunnen zich veilig voelen in de school. Indien respect ontbreekt of de veiligheid in het geding is, worden mensen daarop aangesproken.

De leerling centraal
Op basis van de onderwijskundige uitgangspunten van de school wordt aangesloten bij de behoeften van het individuele kind. Wij hebben ook nadrukkelijk oog voor de toekomst en nieuwe ontwikkelingen, en geven scholen de ruimte voor onderwijskundige innovatie.

Een protestants-christelijke levensvisie
Wij geven onze protestants-christelijke identiteit door aan onze leerlingen. Leidraad is voor ons de Bijbel en wat deze ons zegt over Gods liefde, liefde voor onze naaste, de tien geboden en omgaan met onze omgeving, in de ruimste zin van het woord. Medewerkers onderschrijven deze identiteit en laten dit ook in hun houding en dagelijks werk zien.

Onderdeel van de samenleving
Wij staan midden in de samenleving, houden oog voor veranderingen en spelen daarop in met onze lesprogramma’s en leermiddelen. Zonder onze eigen visie geweld aan te doen. Wij werken samen met andere organisaties (binnen en buiten het onderwijs) om leerlingen optimaal voor te bereiden op hun maatschappelijke rol.

Gastvrije organisatie
Leerlingen van alle gezindten zijn welkom, zolang zij en hun ouders onze identiteit respecteren. Wij verwachten dat leerlingen meedoen met activiteiten die een uiting zijn van onze identiteit.