Organisatiestructuur

De Scholen van Oranje vallen onder de Vereniging Een School met de Bijbel (VESmdB, de statutaire naam). De organisatie Scholen van Oranje heeft een bestuur.

Het bestuur heeft de directeur-bestuurder gemandateerd en treedt op als toezichthouder. De directeur-bestuurder geeft leiding aan het bureau.

De vier SvO-scholen hebben elk een eigen directeur en zijn alle vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).