Directeur-bestuurder

Mr. Gert Will is als directeur-bestuurder benoemt in deze functie. Hij vervult de uitvoerende rol van het bestuur en is namens het bestuur het centrale aanspreekpunt voor externe contacten. Hij geeft daarnaast leiding aan het bureau en is voorzitter van het directieteam.

Het bestuur stelt de hoofdlijnen van het beleid vast en het is de taak van de directeur-bestuurder om deze hoofdlijnen te bewaken en erop toe te zien dat de schooldirecties de hoofdlijnen op schoolniveau in concrete plannen vertalen.

“Mijn drijfveer bij leiderschap is dat alles wat een organisatie bedenkt en doet dienstbaar moet zijn aan het primaire proces. Dat is in ons geval goed, christelijk onderwijs. Kinderen moeten zich op onze scholen veilig voelen en gekend weten. We willen ze kansen bieden om hun talenten te ontdekken en zich maximaal te ontplooien. We helpen ze om zich te ontwikkelen tot kritische, zelfstandige burgers met oog voor de wereld en hun naasten. Dit stelt hoge eisen aan alle mensen die bij SvO werken en wij hebben hierbij de steun nodig van de ouders en alle professionals in en buiten de school die bij ons onderwijs betrokken zijn. Visie, tact en de menselijke maat zie ik als belangrijke kwaliteiten die we als schoolleiders en leerkrachten in steeds wisselende situaties in moeten kunnen zetten.”

Gert Will