Bestuur

Het bestuur is het bevoegd gezag van de Vereniging Een School met de Bijbel te Dordrecht. Het bestaat uit zes leden en komt minimaal vijfmaal per jaar bijeen. Het bestuur bestuurt op hoofdlijnen en heeft een toezichthoudende rol. De beleidsvoorbereiding en -uitvoering en het beheer van de Scholen van Oranje zijn gemandateerd aan de algemeen directeur, de heer Gert Will. Het bestuur overlegt met hem over het te voeren beleid, stelt het vast en controleert de uitvoering daarvan.

Onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid vallen de vier Scholen van Oranje: cbs Beatrix, cbs Johan Friso, cbs Juliana en cbs Oranje Nassau. De scholen verschillen in grootte van 200 tot 450 leerlingen. De circa 125 personeelsleden zijn verantwoordelijk voor ongeveer 1300 leerlingen.

In het bestuur hebben zitting:

drs. Jacco van Weelden RA, voorzitter
drs. Saskia Platenkamp, vice-voorzitter
Agnes Klaren, algemeen lid
Albert Buitenhuis, algemeen lid
Peter den Dekker, algemeen lid
Peter Wolf, algemeen lid

U kunt het bestuur bereiken via het mailadres directie@scholenvanoranje.nl of per post:

Bestuur Vereniging Een School met de Bijbel te Dordrecht
Postbus 9041
3301 AA Dordrecht