Toezicht

Sinds 1 augustus 2010 is de wet ‘Goed onderwijs, goed bestuur’ van kracht. In aansluiting op deze wetgeving is een gedragscode opgesteld: de Code Goed Bestuur. Deze wet brengt een scheiding aan tussen bestuur en toezicht. De Vereniging Een School met de Bijbel te Dordrecht houdt zich aan deze wet en gedragscode. Dit blijkt concreet uit:

• een nieuwe organisatiestructuur;
• een bestuur met als kerntaak beleidsvaststelling en beleidsevaluatie;
• een bestuur met een maatschappelijke opdracht dat bestuurt op hoofdlijnen en gericht intern toezicht houdt;
• een bestuur dat het eigen bestuurlijk handelen vastlegt en monitort;
• een directie die de organisatie dagelijks leidt en bijdraagt aan de inzet van een nieuwe koers;
• een strategisch beleidsplan (SBP);
• een dynamisch en actueel beleidsplan op basis van het SBP, waaraan alle medewerkers hun steentje bijdragen;
• openheid en transparantie in het nieuwe organisatiebeleid;
• jaarlijkse in- en externe audits en tevredenheidsonderzoeken op wisselende beleidsthema’s;
• het afleggen van verantwoording op basis van een heldere ‘planning en control’-cyclus, aan de hand van heldere indicatoren en een eenduidige rapportagesystematiek: rapportages zijn kort, eenduidig, transparant en duidelijk.

De directie bepaalt de uitvoering van het beleid