Werken bij Scholen van Oranje

Personeel en organisatie

Ons streven blijft personeelsleden ontwikkelingsruimte te bieden binnen de kaders van de organisatie. Hiervoor hebben we een Integraal Personeelsbeleidsplan opgesteld.

  • We stimuleren dat onze mensen hun eigen ontwikkeling ter hand nemen en werken met een gesprekkencyclus waarvan de uitkomsten worden vastgelegd in een personeelsdossier.
  • We proberen in onze organisatie flexibel te zijn om de horizontale en verticale mobiliteit en interne groeimogelijkheden van onze medewerkers te vergroten, maar ook om overplaatsingen mogelijk te maken als het aantal leerlingen afneemt door krimp.
  • We zetten met een verzuimprotocol, zorgvuldig casemanagement en goed overleg in op de optimale beheersing van het ziekteverzuim. Het sociaal-medische overleg neemt hierin een belangrijke plaats in.
  • We werken aan een professionele cultuur door systematische zelfreflectie en elkaar aan te spreken op zaken die norm(aal) zijn.
  • Personeelsleden met een aanstelling weten bij aanvang wat hun rechten en plichten zijn.