Communicatie

Goede communicatie in de klas, tussen medewerkers, met ouders, tussen alle geledingen in de organisatie en met externe doelgroepen is van groot belang voor onze organisatie.

• Intern is de communicatie vooral gericht op goede bedrijfsvoering en integraal management.
• Extern richt de communicatie zich op goede informatievoorziening aan ouders en belangengroepen. Elke school heeft eigen communicatiemiddelen en -kanalen om contact met de ouders te onderhouden. U leest hier meer over op de site van de school zelf.
• Daarnaast zetten we op bovenschools en schoolniveau communicatie in om in contact te komen met ouders van potentiële leerlingen.

We werken met een kwaliteitsinstrument dat de processen in de scholen in kaart brengt en waar mogelijk verbetert. De externe communicatie is hier een onderdeel van. De interne communicatie vindt vooral plaats via onze beleidscyclus:

• beleidsvoorbereiding en -voorstellen in het directieoverleg;
• beleidsvaststelling door het algemeen bestuur en de GMR;
• beleidsuitvoering in het directeurenoverleg;
• beleidsevaluatie door het directieoverleg, het bestuur en de GMR.