Inrichting onderwijs

De vier scholen van Scholen van Oranje geven hun eigen kleur aan het onderwijs door verschillende accenten te leggen, maar we vormen één vereniging (eenheid in verscheidenheid). De volgende gezamenlijke eigenschappen delen ze als Scholen van Oranje.

 • Alle scholen werken met het leerstofjaarklassensysteem, waarbinnen naar tempo en niveau wordt gedifferentieerd.
 • Binnen het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Dordrecht is de afspraak dat we handelingsgericht werken (HGW). Dit betekent dat er in de groep standaard op drie niveaus gewerkt wordt. Daar waar zich problemen voordoen, betrekken de scholen ouders en leerlingen nauw bij een eventueel plan van aanpak.
 • Kinderen die aan de onder- of bovenkant uitvallen, krijgen binnen de groep extra hulp. Denk daarbij aan een verlengde instructie of extra oefening op de computer. Daarnaast biedt de leerkracht extra verdiepingsstof aan de meerbegaafde leerling.
 • De vier scholen werken opbrengstgericht. Wij besteden dan ook de nodige aandacht aan de opbrengsten van ons onderwijs, hoewel het leerproces vaak veel belangrijker is dan het uiteindelijke product.
 • Individueel, zelfstandig werken en samenwerken krijgen de nodige aandacht. Kinderen moeten leren om zelfstandig taken uit te voeren, maar in de huidige maatschappij is het van groot belang dat kinderen ook weten hoe ze moeten samenwerken en zich in een groep moeten opstellen.
 • Met ons onderwijs staan we midden in de maatschappij, en daarom krijgt burgerschapsvorming op allerlei vlakken en binnen de verschillende vakken gestalte.
 • Alle scholen beschikken over een volledig geïntegreerde methode voor sociale-competentieontwikkeling. In het leerlingvolgsysteem leggen we de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen structureel vast. Na analyse van die ontwikkeling kunnen we waar nodig vervolgacties ondernemen. De schoolteams zijn in staat om een integrale aanpak voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen te kiezen.
 • We besteden speciale aandacht aan het tegengaan van pesten.
 • ICT-onderwijs maakt integraal onderdeel uit van het onderwijsconcept. Het ambitieniveau voor het gebruik en de implementatie van ICT-voorzieningen is bovengemiddeld. De computer is uitgegroeid tot een volwaardig leermedium. De ICT-specialisten houden zich slechts bezig met de optimale onderwijskundige implementatie, waardoor wij voorlopers zijn in de regio. Personeel wordt op ICT-gebied opgeleid en periodiek bijgeschoold.

Passend onderwijs

 • Per school is in een schoolondersteuningsprofiel (SOP) vastgesteld waarin beschreven staat welke kinderen wel en niet geplaatst kunnen worden. Dit is afhankelijk van de ondersteuningsmogelijkheden die scholen bieden.
 • Scholen hebben een zorgplicht: kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, worden begeleid naar een juiste voorziening.