Communicatie

Goede communicatie is van groot belang voor onze organisatie: in de klas, tussen medewerkers onderling, met ouders en met externe doelgroepen .

  • Intern is de communicatie vooral gericht op goede bedrijfsvoering en integraal management.
  • Extern richt de communicatie zich op goede informatievoorziening aan ouders en belangengroepen. Elke school heeft eigen communicatiemiddelen en -kanalen om contact met de ouders te onderhouden. U leest hier meer over op de site van de school zelf.
  • Daarnaast zetten we bovenschools en op schoolniveau communicatie in om in contact te komen met ouders van potentiële leerlingen.
We werken met een kwaliteitsinstrument dat de processen in de scholen in kaart brengt en waar mogelijk verbetert. De externe communicatie is hier een onderdeel van.