Missie & visie

Scholen van Oranje staat voor een breed onderwijsaanbod waarin iedere leerling zijn talenten kan ontplooien. Ons onderwijs – gestoeld op de christelijke levensovertuiging – is van hoge kwaliteit en biedt ruimte aan een eigen onderwijskundige identiteit en aan professionals.

‘Leren voor het leven’ is het mission statement van de Scholen van Oranje. Hiermee zeggen we dat onze leerlingen meer doen dan alleen leren om voldoende kennis op te doen voor het succesvol doorlopen van school.

  • We willen elke leerling toerusten om later als burger een wezenlijke en betekenisvolle bijdrage te leveren aan onze samenleving.
  • Elk mens telt en mag er zijn zoals hij/zij is, ongeacht het niveau van zijn/haar kwaliteiten. We gaan uit van een (inclusieve) samenleving waarin iedere persoon volwaardig mee mag doen én verantwoordelijkheid draagt.
  • In onderwijs gaat het om kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming. De ontplooiing van aanwezige talenten van kinderen is waar wij permanent mee bezig zijn.
  • In het christelijk onderwijs is kennisontwikkeling onlosmakelijk verbonden met sociale en morele vorming. Ons onderwijs is christelijk geïnspireerd, waarbij de Bijbel de bron van inspiratie is voor onze manier van werken, hoe wij met elkaar omgaan, en voor onze visie op de mens en de wereld. De christelijke waarden en normen vormen het uitgangspunt voor ons mensbeeld, hoe wij omgaan met onze naasten en met onze verantwoordelijkheid voor de samenleving. We leren kinderen delen, je leeft immers niet alleen voor jezelf. Samen met anderen leven we in een wereld waarin plaats is voor de ander, een wereld die ook voor komende generaties een veilige plek is om te leven.

De volledige missie-en-visietekst staat in het koersplan.