Kwaliteit

Zorg voor kwaliteit betekent voor onze scholen dat we kinderen vanuit onze kernwaarden willen helpen ontplooien. Daarnaast realiseren we ons dat de samenleving aan veranderingen onderhevig is. Daarom willen we aansluiten bij de ontwikkelingen op het gebied van techniek en wetenschap en kinderen die kennis en vaardigheden bijbrengen die zij nu en in de toekomst nodig hebben.

Bij al onze scholen staat de sociaal-emotionele ontwikkeling hoog in het vaandel. We bieden de kinderen heel gericht activiteiten aan om zichzelf te leren kennen, zich te kunnen verplaatsen in de ander en oprecht nieuwsgierig te zijn naar die ander. Omdat we geloven dat dit de basis is voor een goede en veilige samenleving.

Wij voldoen aan de kerndoelen van het onderwijs en hanteren de inspectienorm bij de beoordeling van onze onderwijsresultaten. Op alle scholen zijn aanvullende ambitiedoelen voor taal en rekenen vastgesteld.

Kwaliteit bieden is de beste waarborg voor ons bestaan. Met ons kwaliteitsmodel brengen we in- en externe processen op school- en bovenschools niveau in kaart. Analyse van deze processen en resultaten maakt duidelijk wat we kunnen borgen en verbeteren. Natuurlijk koppelen we die analyse aan andere indicatoren, zoals de inspectieverslagen, eigen waarnemingen en enquêtes onder ouders, leerlingen en personeel. We communiceren eenduidig, transparant en overzichtelijk over de voortgang van de verbeterpunten naar de ouders en het bestuur. We streven naar kwaliteit in onze opbrengsten, waarbij we vijf domeinen onderscheiden:

  1. Onderwijs en kwaliteit
  2. Personeel en organisatie
  3. Financiën en beheer
  4. Huisvesting en ICT
  5. Public relations en communicatie