Klachten

Als u klachten hebt over de gang van zaken op school, meldt u deze aan de groepsleerkracht van uw kind. Als dat overleg naar uw mening te weinig oplevert, neemt u contact op met de schooldirecteur. Vindt u hier naar uw opvatting onvoldoende gehoor, dan kunt u uw klacht bij voorkeur schriftelijk voorleggen aan de directeur-bestuurder van de Scholen van Oranje. In het klachtenprotocol en de officiële klachtenregeling leest u over de te volgen stappen.

Interne vertrouwenspersoon

Wordt uw klacht door deze mensen niet naar behoren behandeld, dan kunt u interne vertrouwenspersoon van de school in kwestie benaderen. (Deze interne vertrouwenspersoon staat vermeld in de schoolgids.) De interne vertrouwenspersoon luistert, informeert u over de te nemen stappen en kan u doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon.

Vertrouwenspersoon

Zijn er klachten die zeer discreet behandeld moeten worden, dan wendt u zich tot de directeur van de school, de schoolcontactpersoon en/of onze externe vertrouwenspersonen mevrouw C. Rovers (telefoon 06-53686304) of de heer C.J. Rovers, (telefoon 06-53589542), mailadres: vertrouwenspersoon@scholenvanoranje.nl. Een van hen gaat na of partijen door te bemiddelen tot een oplossing kunnen komen. Als de gebeurtenis aanleiding geeft tot een klacht indienen of aangifte doen, kunnen onze externe vertrouwenspersoon de klager bijstaan. Hij/zij kan ook doorverwijzen naar opvang- en zorginstanties, de klachtencommissie of het bestuur.

Landelijke klachtencommissie/vertrouwensinspecteur

Er is een landelijke klachtencommissie die de klacht onderzoekt en een uitspraak/bindend advies doet aan het bestuur.
De vertrouwensinspecteur is aangesteld door de Onderwijsinspectie en vervult een klankbordfunctie voor bij de scholen betrokken personen die slachtoffer zijn van seksuele intimidatie. Vertrouwensinspecteurs adviseren over de te nemen stappen en verlenen bijstand bij het zoeken naar oplossingen.

Vertrouwensinspecteur ongewenste intimiteiten

Meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900 – 111 31 11 (lokaal tarief)

Klachtencommissie voor het christelijk onderwijs

Stichting Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs
Postbus 394
3440 AJ WOERDEN

Telefoon: 070 – 3861697
E-mail: info@gcbo.nl
Meer informatie via www.gcbo.nl

Zedenmisdrijf

De wet verplicht medewerkers van Scholen van Oranje om het bestuur onmiddellijk te informeren als zij – op welke manier dan ook – informatie krijgen over een mogelijk zedenmisdrijf gepleegd door een medewerker van een van de scholen jegens een minderjarige leerling. Het bestuur doet dan altijd aangifte bij de vertrouwensinspecteur. De externe vertrouwenspersoon heeft die meldplicht niet, maar is er om de klager bijstand te verlenen als deze aangifte wil doen bij politie of justitie.