Medezeggenschap

Ouders zijn nauw betrokken bij de gang van zaken op de scholen en in de vereniging.

De Wet medezeggenschap op scholen regelt wat de taken en bevoegdheden van de medezeggenschapsraad zijn.

  • Elke school heeft een eigen medezeggenschapsraad (MR), die opbouwend en kritisch meedenkt over het beleid en de schoolontwikkeling, en een ouderraad.
  • Op bovenschools niveau heeft de vereniging een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR bespreekt bovenschoolse zaken die van gemeenschappelijk belang zijn voor de vier scholen van de vereniging. De GMR bestaat uit afvaardigingen van de MR’s van de vier scholen. Iedere school vaardigt twee leden van de MR af: een leerkracht en een ouder.

Contact adres: gmr-mail@scholenvanoranje.nl