Identiteit

Scholen van Oranje (SvO) wil als lerende organisatie staan voor eigentijds, kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Onze scholen investeren in een goed pedagogisch klimaat op basis van christelijke waarden en normen waarin kinderen zich veilig en geborgen voelen, met als doel kinderen te ontwikkelen tot zelfstandige en verantwoordelijke burgers. Wij willen een betrouwbaar en professionele onderwijsorganisatie zijn die midden in de samenleving staat, transparant communiceert en toekomstbestendig is en blijft. Wij streven naar een goed doel en gelijkwaardige partnerschap met ouders/verzorgers, kinderopvangorganisaties, voortgezet onderwijs en andere relevante partijen die samen met ons verantwoordelijkheid nemen voor het ontwikkelproces van leerlingen en ons onderwijs. Onze medewerkers ondersteunen de ontwikkeling van onze leerlingen, voelen zich verantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling en zijn medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling van de school.

In de scholen

De teams op de scholen ademen de rijkdom van diverse christelijke achtergronden. Onze medewerkers onderschrijven de identiteit en dragen deze ook in hun dagelijks werk uit. Onze identiteit is zo verweven in alles wat we doen op onze scholen en voor iedereen zichtbaar en voelbaar. De christelijke identiteit bepaalt daarmee voor een belangrijk deel onze houding naar leerlingen en ouders. Op schoolniveau zijn afspraken gemaakt over hoe om te gaan met bidden, Bijbellezen, en met elkaar. De dagelijkse vormgeving van de identiteit vindt natuurlijk plaats in de klas, in de interactie tussen de leerkracht en het kind.

Toelating

  • Leerlingen van alle gezindten zijn welkom, zolang zij en hun ouders onze identiteit respecteren.
  • Wij verwachten dat leerlingen meedoen met alle activiteiten die een uiting zijn van onze identiteit.
  • Een groot deel van de ouders heeft geen kerkelijke binding, maar kiest toch voor onze scholen vanwege onze keuzes en het daarbij passende gedrag en de sfeer die uit onze identiteit voortvloeien.

Grondslag

Onze scholen dragen een christelijk karakter, waarbij gewerkt word vanuit waarden en normen gebaseerd op de Bijbel. We brengen onze leerlingen in aanraking met deze verhalen over o.a. Jezus en leren hen respect te hebben voor de wereld om hen heen en zorg te dragen voor anderen en zichzelf. We houden vast aan de christelijke traditie, maar staan ook open voor kinderen en medewerkers met een andere (religieuze) achtergrond.